محمد رضا عباس زاده مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی و دبیرخانه

محمد رضا عباس زاده

مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه

 

رزمه علمی:

کاردانی برق - دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس

 

رزومه کاری:

حراست دانشکده علوم قرآنی بندرعباس