نام نام خانوادگی: حسنعلی نوروزی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

    مرتبه علمی: استادیار

مشاهده صفحه معرفی و رزومه

https://quran.ac.ir/page/noroozi