مسوول دفتر ریاست، دبیر خانه و روابط عمومی دانشکده : آقای محمد جوکار

تلفن تماس:    2-08133338301    داخلی 15              ایمیل : jokar@quran.ac.irدفتر ریاست دانشکده

مسئول دفتر ریاست عضوي از مجموعه دانشکده است كه در برقراري، حفظ و بهبود ارتباطات ميان رياست و كارمندان و مراجعه كنندگان نقش راهبردي دارد و در جايگاه شغلي خود نمايانگر وجهه دروني و بيروني دانشکده مي باشد و مهمترين پل ارتباطي حوزه رياست در داخل و بيرون از دانشکده مي باشد و مسئوليت برنامه ريزي كليه برنامه هاي رياست محترم در دانشکده و خارج از دانشکده را بر عهده دارد و مهمترين وظايف ايشان به شرح ذيل مي باشد.

وظایف و اختیارات

برنامه ريزي و تنظيم امور دفتر رياست

تنظيم برنامه سفر (ماموريت)،ديدارها، جلسات و مذاكرات رياست

پيگيري دستورهاي صادره و گزارش نتايج آن به رياست

گشايش پاكت نامه هاي رسيده و تنظيم كارتابل جهت صدور دستور رياست محترم

تفكيك و ارجاع نامه هاي پاراف شده به قسمت هاي مربوطه

تايپ نامه هاي مربوط به دفتر

بايگاني نامه‌ها، صورتجلسات و بخشنامه هاي مربوط به دفتر

دريافت و ارسال فاكس هاي مربوط به دفتر

جمع آوري آمار، گزارش ها، تنظيم و پاسخگويي به نامه هاي داخلي و خارج از دانشکده

پاسخگويي به ارباب رجوع

 مسئول روابط عمومی دانشکده

روابط عمومي در حوزه رياست قرار داشته و مسئول آن توسط رياست دانشکده منصوب مي‌گردد.
از آنجا كه روابط عمومي آيينة تمام‌نماي دانشکده بوده و تصويرگر چهرة مثبت يك مجموعه علمي است و مهندسي ارتباط رضايتمند، مطلوب و پايدار همراه با آخرين روش‌هاي تبليغي و ارتباطي را عهده‌دار مي‌باشد، وظايف آن در حيطه‌هاي مختلف «اطلاع‌رساني، تبليغ، ترغيب، بهينه‌سازي و تشريفات» خلاصه مي‌شود.

وظایف روابط عمومی

انعكاس مستمر موقعيت‌ها، دستآوردها، فعاليت‌ها، پيام‌هاي آموزشي و پژوهشي و پيشرفت‌هاي دانشگاه به طرق مختلف از جمله تدوين بروشور و ... به اساتيد، دانشجويان، دانش‌آموختگان، دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي و مجامع علمي فرهنگي.
تدوين و ارسال اخبار متني و تصويري به رسانه‌ها، پايگاههاي اينترنتي، وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها و ....
برقراري تعامل مطلوب و ارتباط متقابل بين دانشگاه و مراكز و مؤسسات علمي و فرهنگي.
شركت فعال در مجامع عمومي از قبيل جلسات فرهنگي ـ علمي، سياسي، اجتماعي و ... و ارائه گزارش آن به رياست.
معرفي جامع و كامل دانشگاه به آحاد جامعه و بهره‌مندي از روش‌هاي تبليغي مناسب با تهيه سي‌دي، بروشور، نماهنگ، فيلم كوتاه و ... .

تبصره: تلاش مداوم و همه‌جانبه جهت تبليغ، براي جذب و پذيرش دانشجويان بيشتر.
هم‌نوايي و هم‌دردي با اساتيد، كاركنان و دانشجويان در سوگ و سرور به شيوه‌هاي متعارف.
تلاش براي ارتقاء دانش و مهارت روزافزون روابط عمومي به شيوه‌هاي نوين بويژه از طريق آموزش.
حفاظت از حريم دانشکده در مقابل جوسازي‌ها و تهديدها و نيز تلاش براي تبديل تهديدها به فرصت‌ها با شيوه‌هاي نوين.
بهره‌جويي از رسانه‌ها با هنرمندي تمام در راستاي تحقق اهداف دانشگاه.
ايفاي نقش مؤثر در تشريفات بويژه استقبال، اسكان، پذيرايي و تكريم مهيمانان و شخصيت‌هاي علمي،‌ فرهنگي و سياسي.
اخذ اخبار و آمار و اطلاعات مناسب از قسمت‌ها و معاونت‌ها و درج و انتشار آن در خبرنامه داخلي بطور حداكثر ماهانه.