گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

این دفتر نیز در دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم مستقیما زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می کند.ارزیابی عملکرد دانشکده ها و کارکنان آن ها برای آگاهی از کیفیت عملکردها و انجام وظایف، انجام بازرسی های دوره ای و گروهی از دانشکده ها و جمع آوری اطلاعات و تکمیل کاربرگ های مخصوص ارزیابی از جمله فعالیت های جاری این دفتر می باشد.این دفتر نیز در حال حاضر در صدد است تا با استفاده از فن آوری های نوین بتواندکلیه اطلاعات موجود را به صورت بهینه تجزیه و تحلیل کرده و نتایج ارزیابی های خود را به طور مستمر در اختیار هیات رئیسه دانشگاه قرار دهد تا در بهبود امور و بالا بردن راندمان دانشگاه موثر افتد.

 

مدیر گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر اصفهانی

 

شرح وظایف

 

تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از دانشکده ها براي سنجش ميزان « مطابقت عمل و عملكرد » اقدام كنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي دانشگاه .

اعلام نظر در مورد ميزان رضايت ارباب رجوع از عملكرد كاركنان و مديران به امور اداري، براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها، در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط.

بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت دانشجویان از  نحوه برخورد مديران و كاركنان، با ارباب رجوع و تهيه گزارشات نوبه اي براي رئیس دانشگاه.

برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وکمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی

تجزیه و تحلیل عملکرد دانشکده ها ، مدیریتها و کارکنان براساس بازرسیهای انجام شده.

کشف مفاسد اداری از طریق بازرسیهای آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به رئیس دانشگاه.

آموزش و توانمند سازي مستمر بازرسان با همكاري فناوري اطلاعات دانشگاه.

دريافت شكايات حضوري و مكتوب مراجعين از معاونت ها، دانشکد ه ها  و كاركنان.

بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري و اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي .

بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل سازمان اوقاف و سازمان بازرسي كل كشور.

جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي رئیس دانشگاه در جهت كاهش شكايات مردمي .

پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده و همچنین ارسال پاسخ به شاکیان .

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

وظایف بازرسی :

۱- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشگاه.

۲- نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.

۳- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.

۴- سنجش میزان رضایت دانشجویان از دانشکد ه های مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع.

۵- تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه شش ماهه....) جهت اطلاع ریاست محترم دانشگاه

۶ - اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حین بازرسی به هیئت تخلفات.

۷- تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی.

۸- پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشگاه بر حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.

وظایف ارزیابی عملکرد :

۱- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشکده ها.

۲- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.

۳- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به رئیس دانشگاه.

۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد دانشکد ه ها و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.

۵- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.

۶- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.

 

بازدید از دانشکده ها